Психологічна служба та ПМПК

     Психологічна служба та психолого – медико – педагогічна консультація Тиврівського району створена відповідно до наказу по відділу освіти №357 від 01.12.2005р., є структурою, що функціонує у системі освіти, підпорядкована методичному кабінету відділу освіти Тиврівської райдержадміністрації, обласному центру практичної психології та соціальної роботи.
     Метою системи психологічного і соціального забезпечення освіти є підвищення якості і доступності послуг в сфері психологічної та соціальної роботи, спрямованих на збереження і укріплення здоров‘я, підвищення адаптивних можливостей, створення умов для повноцінного і гармонійного розвитку, посилення виховного компоненту системи освіти.
     Важливим завданням діяльності психологічної служби є забезпечення супроводу дітей з особливими потребами, захист психологічного і соціального здоров’я дітей на всіх рівнях навчання та виховання.


Основні завдання психологічної служби:

§  підвищення психологічної культури всіх учасників навчально - виховного процесу;

§  розробка інноваційних форм і методів роботи спеціалістів щодо подолання негативних явищ в учнівському середовищі: проявів насильства, агресивності, девіантної і деліквентної поведінки;

§  вдосконалення організації і змісту підвищення кваліфікації спеціалістів психологічної служби і психолого-медико-педагогічної консультації;

§  моніторинг та оцінка ефективності діяльності усіх ланок психологічної служби.

Забезпеченість практичними психологами та соціальними педагогами:

На початок 2016 – 2017 н. р. в районі налічується 32 загальноосвітніх навчальних закладів, 26 дошкільних навчальних закладів, 1 СЮН, 1 СЮТ, 1 БДЮТ, 1 МНВК.

Відповідно до нормативів чисельності на початок 2016 – 2017 н. р. забезпечено:

§  практичними психологами: 13 ЗНЗ, 3 ДНЗ, 1 МНВК

§  соціальними педагогами: 3 ЗНЗ.


Форми роботи

Відповідно до річного плану роботи щорічно проводяться семінари – практикуми, наради, конференції, засідання творчої групи та методичні об’єднання з використанням інноваційних методів та форм роботи.

Основні завдання психолого - медико - педагогічної консультації:

Своєчасне виявлення, облік дітей з вадами розвитку (як тих, які перебувають на обліку в дитячих медичних закладах, так і з числа дітей із труднощами у навчанні в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах), визначення для них адекватних форм соціально – педагогічних чи медичної допомоги.
Ведення банку даних дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку.
Попередній збір даних про стан здоров’я та розвиток дитини з метою виявлення порушень їхнього психофізичного розвитку, направлення на діагностичне обстеження в ПМПК.
Здійснення психолого – медико – педагогічного обстеження дітей з метою виявлення порушень їхнього психофізичного розвитку, установлення діагнозу і визначення адекватних умов навчання, лікування, соціально – трудової адаптації.
Консультативно – методична допомога сім’ям, які виховують дітей з тяжкими порушеннями психофізичного розвитку, педагогам, лікарям, працівникам соціально – психологічних служб з питань виховання, навчання і лікування дітей з відхиленнями в розвитку, з девіантною поведінкою, у тому числі тих, які не підлягають направленню до спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів.
Підготовка аналітичної звітності для обласної ПМПК.
Направлення дітей із складними для діагностики порушеннями психофізичного розвитку на обстеження обласною ПМПК для встановлення остаточного діагнозу і визначення адекватних умов навчання, виховання, лікування, соціально – трудової адаптації.
У своїй діяльності консультанти ПМПК керуються принципами гуманного відношення до дитини, всебічного комплексного обстеження, урахуванням індивідуальних особливостей розвитку.

Організація роботи ПМПК

Діагностичне обстеження дітей здійснюється з ініціативи адміністрації ЗНЗ та ДНЗ (за поданням фахівців ПС, педагогічних працівників), а також за зверненнями батьків (осіб, які їх замінюють) при наявності таких документів:

§  Свідоцтва про народження дитини.

§  Розгорнутої характеристики із ЗНЗ чи ДНЗ, у якому перебуває дитина.

§  Результатів попереднього обстеження дитини лікарями, логопедом, ПП (картка стану здоров‘я та розвитку дитини).

§  Зошитів з рідної мови, математики (якщо дитина навчається), малюнків.

§  Обстеження проводиться лише в присутності батьків (осіб, які їх замінюють). Районна ПМПК проводить діагностичне обстеження дітей відповідно до графіка, затвердженого спільним наказом відділу освіти та відділу охорони здоров’я Тиврівської РДА від 08.09.2010р. №158. Видані ПМПК документи завіряються печаткою відділу освіти.

§  Висновок ПМПК носить рекомендаційний характер і є підставою для направлення дітей органами управління освітою, охорони здоров‘я до відповідних навчальних або лікувальних закладів за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

§  На основі даних обстеження дитини робиться висновок про характер відхилень у її розвитку, приймається колегіальне рішення про форму організації корекційного навчання, виховання і лікування дитини з урахуванням її психофізичних можливостей та індивідуальних особливостей дитини.

 

Сьогодні в районі є 176 дітей з особливими освітніми потребами. Усі діти охоплені навчанням.