Будинок дитячої та юнацької творчості

Серед соціальних інститутів виховання й розвитку підростаючого покоління Тиврівщини особлива роль належить районному Будинку дитячої та юнацької творчості. Його історія розпочинається з відкриття 5 жовтня 1960 року Будинку піонерів. Тут працювали вокальні, танцювальні, технічні та спортивні гуртки. Протягом наступних років росла та міцніла його матеріальна база, піднімався авторитет, як методичного Центру роботи зі шкільною молоддю, як організатора масової роботи в районі.

Створений як Будинок піонерів, він пройшов еволюційні зміни, зберіг багатопрофільність і став сьогодні сучасним позашкільним навчальним закладом. Засновниками з 1.10.1960 р. по 10.02.1993 р. був районний відділ освіти, а з 10.02.1993 року по теперішній час – Тиврівська районна Рада.

Головне призначення закладу – давати дітям та юнацтву додаткову освіту, забезпечувати потребу у творчій самореалізації і організації змістовного дозвілля, а також сприяти розвиткові та формуванню індивідуальної творчої особистості. Зробити дитину головною діючою особою, розбудити та зберегти творчі витоки особистості – ці завдання реалізуються протягом кожного навчального року у змісті, формах, методах діяльності педагогічного колективу Будинку дитячої та юнацької творчості.

З 2007 року по даний час директором районного Будинку дитячої та юнацької творчості є Єнютіна Олена Францівна.

Найбільша нагорода для керівника – це визнання учнями і батьками авторитету того закладу, яким він керує, якому щодня віддає частинку себе, свого серця.322 гуртківці та їх батьків, 14педагогів, не задумуючись, назвуть Тиврівський районний Будинок дитячої та юнацької творчості одним з кращих в районі.

В 2011 році колектив Тиврівського районного Будинку дитячої та юнацької творчості був занесений на районну Дошку Пошани та у Книгу Трудової Слави.

Навчання у Тиврівському БДЮТ здійснюється за напрямками:

 • науково-технічний;
 • декоративно-ужитковий;
 • художньо-естетичний;
 • туристичний.

Позашкільний навчальний заклад координується в своїй роботі програмою розвитку на 2012-2014 р.р., яка затверджена радою Будинку дитячої та юнацької творчості (протокол № 2 від 30.11.2011 року), схвалена та обговорена на засіданні педагогічної ради (протокол №2 від 25.11.2011 року), погоджена начальником відділу освіти Тиврівської районної державної адміністрації.

Програма розвитку Тиврівського районного Будинку дитячої та юнацької творчості визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку системи позашкільної освіти, сприяє вільному розвитку людської особистості, зумовлює модернізацію факторів, від яких залежить якість навчально-виховного процесу, змісту, методів, форм навчання і виховання, системи контролю і оцінювання, управлінських рішень, взаємовідповідальності учасників навчально-виховного процесу.

Розроблена програма розвитку системи освіти спирається на досвід вітчизняних та зарубіжних фахівців з системи планування роботи позашкільного навчального закладу.

Мета програми полягає у модернізації позашкільної освіти шляхом її удосконалення, підтримки та розвитку, створення додаткових можливостей для духовного, інтелектуального та фізичного розвитку осіб, які бажають здобути позашкільну освіту.

Виконання програми дасть забезпечення:

 • стабільного функціонування позашкільного навчального закладу;
 • розвитку мережі позашкільного навчального закладу з урахуванням потреб споживачів, суспільних запитів і державних вимог;
 • суттєвого зростання якості освіти;
 • наукового підходу до виховання та соціалізації дітей і підлітків;
 • організації роботи з обдарованими дітьми;
 • підвищення рівня навчального, навчально-методичного та науково-методичного забезпечення діяльності позашкільного навчального закладу;
 • комп’ютеризації навчально-виховного процесу та управлінської діяльності;
 • необхідної матеріально-технічної бази.

 

Кредо БДЮТ: розвивати дитину як неповторну індивідуальність, формувати в неї творчий потенціал, прагнення до самостійної пізнавальної діяльності.

Робота педагогічного колективу в рамках програми реалізується за трьома основними напрямками:

 1. Освітня діяльність (робота гуртків, об’єднань).
 2. Організаційно-масова робота (заходи з виховання патріотичних почуттів, державної свідомості, народознавства, благодійні акції, концерти для ветеранів, свята для дітей пільгових категорій, новорічні ранки, організація дозвілля дітей під час канікул, організація та проведення районних масових заходів).
 3. Інструктивно-методична робота (підготовка та проведення районних семінарів для педагогів-організаторів навчально-виховних закладів району, керівників шкільних музеїв, керівників гуртків декоративно-ужиткового та науково-технічного напрямків, робота консультпункту, розробка методичних рекомендацій, сценаріїв масових заходів, підбір методичної літератури, вивчення та узагальнення кращого педагогічного досвіду).

 

В межах програми розвитку реалізується КонцепціяТиврівського районного Будинку дитячої та юнацької творчості, яка затверджена радою Будинку дитячої та юнацької творчості (протокол № 2 від 15.12.2010 року), схвалена та обговорена на засіданні педагогічної ради (протокол № 4 від 22.11.2010 року), погоджена начальником відділу освіти Тиврівської районної державної адміністрації.

Концепція ґрунтується на гуманістичній, особистісно-орієнтованій освіті, містить загальні положення, ідею, мету, стратегії, основні цілі та завдання, пріоритети, розкриває зміст та особливості організації навчально-виховного процесу у Будинку дитячої та юнацької творчості. У Концепції визначаються критерії результативності діяльності, науково-методичне забезпечення та умови її реалізації.

Концепція розвитку закладустверджує необхідність якісного оновлення змісту освіти, забезпечення безперервного процесу становлення та розвитку гармонійної творчої особистості гуртківця. Підготовка державі й суспільству справжнього громадянина – патріота, вихованого на кращих традиціях української народної педагогіки, здатного стати компетентним спеціалістом.

Концепція закладу:

 • упровадження компетентнісного підходу в систему навчально-виховної роботи;
 • реалізація пізнавально-діяльнісних і творчих потреб дітей та учнівської молоді;
 • забезпечення постійної творчої взаємодії та конструктивної співпраці всіх суб’єктів навчально-виховного процесу;
 • надання системі навчально-виховної роботи розвивального спрямування;
 • застосування ефективних традиційних та інноваційних методик, технологій навчально-виховної та розвивальної роботи;
 • особистісна зорієнтованість навчально-виховного процесу.

Педагогічний колектив закладу розробив та впровадив у щоденну практику концептуальну освітню модель, яка забезпечила успішний розвиток головних структур навчального закладу: адміністрації, педагогічного, учнівського колективів.

Успіх у реалізації цієї моделі досягнуто шляхом упровадження інформаційно-комунікаційних технологій з використанням відомого в педагогіці методу проектів.


 

Підґрунтям розробки моделі навчального закладу стала участь педагогічного колективу в обласному конкурсі на здобуття щорічних грантів обласної Ради та обласної державної адміністрації у 2008 році та роботи над новою темою закладу:«Створення системи впровадження новітніх інформаційних технологій у діяльність БДЮТ», що є логічним продовженням попередньої роботи.

Модель навчального закладу є цілеспрямованою. Її ефективність і якість перевіряються й спрямовуються практикою. Саме практика – критерій істини, джерело застосування теоретичних розробок. Сама модель, її складові структурні елементи, механізми застосування, напрямки реалізації не є чимось сталим. Вона змінюється і удосконалюється на основі практичних потреб закладу освіти та перспектив розвитку освіти в Україні в цілому.

Основними напрямами інноваційної управлінської діяльності є:

 • концептуальність  управління, його інтенсифікація;
 • відповідність місії закладу і функцій управління;
 • інформаційне забезпечення процесу управління;
 • дослідження динаміки розвитку навчального закладу з усіх напрямків діяльності на основі моніторингових процедур;
 • реалізація принципів особистісно зорієнтованого управління Будинку дитячої та юнацької творчості;
 • демократизація управління шляхом впровадження моделі державно – громадського управління.

Місія, цілі, завдання, цінності діяльності БДЮТ

Головна мета закладу:

 • підвищення мотивації особистості до пізнання і творчості, створення умов для інтелектуального, духовного та фізичного розвитку дітей та молоді у вільний від навчання час;
 • задоволення освітніх потреб через залучення до науково-технічної, художньої, декоративно-ужиткової, туристсько-краєзнавчої, спортивно-оздоровчої, дозвіллєво-розважальної роботи.

Тому завдання БДЮТ  полягає у створенні атмосфери турботи і підтримки учнів, яка сприяла б розвитку їхніх можливостей, задовольняла їхні інтелектуальні, емоційні й соціальні потреби. 

В основу роботи навчального закладу покладено місію, яка  полягає в тому, щоб створити найбільш сприятливі умови розвитку для всіх дітей з урахуванням їхніх схильностей та здібностей шляхом уведення в навчально-виховний процес інноваційних методик навчання й виховання, збереження та примноження традицій закладу, заснованих на національних та патріотичних засадах, створення умов для максимального розкриття творчого потенціалу, комфортних умов для розвитку особистості дитини.

Робота спрямована на те, щоб кожен гуртківець міг:

 • поповнити знання у сферах, які цікаві учневі й розкривають перед ним нові горизонти пізнання;
 • розвивати спроможність приймати самостійні рішення;
 • навчити радіти навчанню й поважати освіту;
 • розвинути свій емоційний інтелект;
 • отримати необхідну індивідуальну педагогічну підтримку;
 • розвинути самосвідомість кожного гуртківця як самостійної особистості і як члена колективу;
 • зберегти і зміцнити моральне, фізичне і психічне здоров’я вихованців;
 • сприяти взаємоузгодженню зовнішніх потреб та внутрішніх мотивів до саморозвитку та самореалізації всіх учасників навчально-виховного процесу.

 Таким чином, у закладі цінується почуття незалежності, яке поєднується з відповідальністю за виконання своїх обов’язків, заохочуються індивідуальні інтереси, що сприяють загальному розвитку колективу.

Технологія розвитку, навчання та виховання: “Допоможи мені це зробити самому”.Керівник гуртка не вчить, а допомагає гуртківцю вчитися, пізнавати себе і світ. Керівник гуртка не виховує, а допомагає гуртківцю шукати себе кращого, не тисне на гуртківця, а створює йому умови для вільного самовизначення, не принижує його, а окрилює. Розвиває, плекаючи в дитині індивідуальне, самобутнє, спираючись на її природу, боячись втратити здібності.

Такий підхід навчання дає можливість створити позашкільний заклад особистісного розвитку і самовдосконалення.У Будинку дитячої та юнацької творчості кожного люблять, шанують, цінують, незалежно від творчих успіхів, за те, що він людина. Про кожного піклуються настільки, що він стає цікавим собі та іншим. Навчальний заклад об'єднує всіх, надає уміння міркувати в умовах краси, гри, фантазії, творчості. Це заклад, де виховують за допомогою духовних багатств народної культури і народних традицій, моральних цінностей і ремесла, прищеплення дитині всього кращого, що накопичено народом і іншими народами, це пошук нового сенсу життя і нових форм життя, ідеалу добра, любові, правди, краси.

У Будинку дитячої та юнацької творчості вчаться бути творцями, створено умови, щоб кожен міг знайти справу до душі. І найвища творчість – розкриття та реалізація кожним гуртківцем своїх потенційних можливостей.

Форми роботи:

Робота гуртків, науково-дослідницька робота, проведення масових заходів, робота дитячих громадських організацій, робота з батьками, методична робота.

БДЮТ координує роботу:

 • районної громадської організації «Союз старшокласників «Лідер»;
 • учнівського самоврядування в загальноосвітніх школах району;
 • «Спілки дитячих організацій Тиврівщини»;
 • шкільних музеїв;
 • загонів за інтересами: «Милосердя», «Надія», «ДЮП», «ЮІР».

Організація та проведення масових заходів:

 • з вихованцями– пізнавально-розважальні програми, конкурси, вікторини, ранки, змагання, походи, свята, звітні концерти;
 • з учнями шкіл району– конференції, зльоти, фестивалі, виставки, конкурси, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, наукові конференції, зльоти «Спілки дитячих організацій Тиврівщини», туристичні змагання, фестивалі дитячої творчості, звітні конференції старшокласників;
 • з батьками вихованців– батьківські збори, конкурси;
 • з педагогічними працівниками- семінари, засідання методичних об’єднань, засідання методичної ради, відкриті заняття;
 • з батьками дітей з особливими освітніми потребами– зустрічі, майстер-класи, батьківські навчання, круглі столи, свята.

Єнютіна Олена Францівна

директор районного Будинку дитячої та юнацької творчості

 


Колектив  педагогічних  працівників  Будинку дитячої та юнацької творчості